KROHNE Belgium – Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijke en schriftelijk bevestigde bijzondere overeenkomst, of wettelijke bepaling, geschieden al onze werkzaamheden en verkopen op de hiernagenoemde voorwaarden.

1. Vorming van de overeenkomst
Onze aanbiedingen gelden zonder verbintenis en hebben een geldigheidsuur van 30 dagen. Na deze termijn zijn onze prijzen vatbaar voor wijzigingen zonder verwittiging en ondanks aanvaarding van de aanbieding.
Een bestelling kan slechts als aangenomen beschouwd worden, wanneer ze schriftelijk door ons werd bevestigd. Dit is eveneens geldig voor iedere wijziging aan een overeenkomst.
Kostenberekeningen, tekeningen, plannen en documenten aller aard aan de koper bezorgd, blijven ons eigendom en zijn vertrouwelijk. Zonder onze schriftelijke toestemming mogen zij niet gerealiseerd, gekopieerd of derden ter inzage gegeven worden.

2. Leveringstermijn
Leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn niet bindend. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen kan een overeenschrijving in geen geval recht geven op vernietiging van de overeenkomst of tot welke schadevergoeding ook. De leveringstermijn begint bij de datum der opdrachtbevestiging, na complete vastlegging van alle uitvoeringsdetails. Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten. De niet-uitvoering van de totaliteit van de bestelling mag de betaling van de gedeeltelijke levering niet vertragen.

3. Leveringsplaats
De overname van de goederen gebeurt in onze magazijnen, zelf bij franco levering naar een ons door de koper opgegeven bestemming. De goederen worden vervoerd op risico van de koper. Bij gebrek aan overname of het onmogelijkheid tot verzending, behouden wij ons het recht voor de goederen op kosten en risico van de koper op te slagen en als afgeleverd te beschouwen.

4. Prijzen
De opgegeven prijzen zijn nettoprijzen voor onverpakte goederen in ons magazijn. Verzending gebeurt op kosten en risico van de koper. Verpakking wordt aan kostprijs berekend en wordt niet teruggpnomen.

5. Betalingsvoorwaarden
Al onze rekeningen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum. Aanvaarding van wissels vergt een afzonderlijke afspraak, waarbij alle bijkomende inningskosten ten laste van de koper zijn. De overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn geeft van rechtswege en zonder aanmaning aanleiding tot een nalatigheidintrest van 10 % per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal de koper in dat geval en onder dezelfde modaliteiten een bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het nog verschuldigd factuurbedrag met een minimum van 75,- € per factuur, naast eventuele innings- en gerechtskosten.

6. Waarborg
De kwaliteit van de in onze opdrachtbevestiging aangegeven materialen en de vakkundige constructie van onze apparaten worden gewaarborgd voor een periode van één jaar na levering.
Voor schade ontstaan door verkeerde toepassing, overbelasting of natuurlijke slijtage zijn we niet verantwoordelijk.
Gebreken kunnen slechts dan erkend worden als ze ons schriftelijk meegedeeld worden. Onze waarborgplicht beperkt zicht tot het herstellen of vervangen van de gebrekkige onderdelen.
Dit gebeurt uitsluitend in onze werkplaatsen na franco toelevering van de goederen. De teruglevering gebeurt op kosten van de koper.
Indien de koper voor veronderstelde gebreken ons personeel ontbiedt worden de daardoor ontstane kosten door hem gedragen.
Een schadevergoeding boven de waarde van de gebrekkige onderdelen is uitgesloten.

7. Plaats van rechtsbevoegdheid
In geval van betwisting of geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.